Czech English

BONITACE – UCHOVNĚNÍ PSA NEBO FENY

Jak se na bonitaci připravit a vše co se uchovnění týká.

Na bonitaci můžete přijít po dosažení 15 měsíců, ale pes i fena mohou „ produkovat“ štěňata po dosažení 18 měsíců !

Pro bonitaci musíte doložit tyto dokumenty :

1) Potvrzení o vyhodnocení DDK (dysplazie kyčelních kloubů). Rentgen se provádí po ukončení jednoho roku zvířete ! Do chovu mohou jedinci s výsledkem stupně nejvíce C   =  „dvojky“.  

2) Doklad o oftalmologickém vyšetření (vyšetření očí včetně GONIOSKOPIE !) I toto vyšetření se provádí po ukončení jednoho roku. Oční vyšetření platí 1 rok. 

3) Kopii průkazu původu, kde je zapsán výsledek z výstavy pořádané klubem, na které se zadává titul CAC (výsledek ze třídy mladých, otevřené atd.) a s hodnocením výborný, nebo velmi dobrý !   

4) Doklad o vyšetření na hluchotu (BAER test). Toto vyšetření může být provedeno již ve štěněčím věku (zvíře musí být samozřejmě očipováno). Toto vyšetření se provádí pouze jednou za život!

Ještě co se týká tohoto vyšetření, jsou tu názory, že proč tolik povyku kvůli jednomu hluchému zvířeti. Ano je to zatím jen jeden případ, a nikdo určitě nechce, aby se tato nemoc rozšířila. Tímto vyšetřením se také zjistí je- li pes (fena) hluchý třeba jen na jedno ucho, což majitel běžně nepozná a toto zvíře může již hluchotu přenášet !     

Tyto všechny dokumenty + průkazu původu ( kopie) pošlete poradci chovu K.Soldánové spolu s přihláškou na bonitaci. Nebude- li vám něco jasné ptejte se, poradce chovu Vám ochotně poradí.                                                                                                                

Nečlenové Samojed klubu platí za bonitaci 1000 Kč. a členové klubu mají 50 % slevu.       

 


 

Zápisní řád Samojed klubu z.s.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek I

Účel a působnost

 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu z.s. (dále jen „řád“) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví podmínky pro chov, bonitace a zápis čistokrevných jedinců plemene samojed do plemenné knihy Českomoravské kynologické unie (dále jen „PK ČMKU“).

S chovatelstvím je neslučitelný chov jedinců bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora.

 1. Ustanovení řádu jsou závazná pro každého majitele nebo chovatele plemene samojed, který je řádným členem Samojed klubu z.s. (dále jen „Klub“) a také pro všechny nečleny Klubu provádějící chov plemene samojed prostřednictvím Klubu na základě písemné žádosti chovatele – nečlena (viz článek VII, odst. 9 tohoto řádu).
 1. Ustanovení řádu, dotýkající se právních vztahů vyplývajících z vlastnictví psa nebo feny, poměrů mezi majitelem chovného psa a chovatelem nebo poměrů mezi chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat, nelze využívat v rozporu s právními předpisy upravujícími tyto vztahy.
 1. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Zápisního řádku ČMKU a mezinárodního chovatelského řádu FCI a související legislativy jakožto vyšší závazné normy.

 

Článek II

Vymezení pojmů

 1. Plemeno ve smyslu řádu tvoří čistokrevní psi a feny odpovídající platnému plemennému standardu (tj. FCI – Standard No 212 Samoyed, dále jen „standard“) s průkazem původu (dále jen „PP“) vydaným plemennou knihou uznanou Mezinárodní kynologickou federací (dále jen „FCI).
 1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, k níž lze použít pouze chovných jedinců.
 1. Chovatelem ve smyslu řádu je fyzická osoba, která je držitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice (dále jen „CHS“), splňuje podmínky Zápisního řádu ČMKU a Chovatelského řádu FCI a v době krytí a vrhu chovné feny je jejím majitelem nebo držitelem.
 1. Majitelem chovného psa ve smyslu řádu je fyzická osoba, která splňuje podmínky řádu a je majitelem psa, který je zapsán v rejstříku chovných jedinců PK ČMKU nebo jiné plemenné knihy uznané FCI. Majitel je uveden v průkazu původu příslušného jedince.
 1. Držitelem chovného psa ve smyslu řádu je fyzická osoba, která je majitelem chovného psa pověřena používat psa ke krytí. Držitel chovného psa ve smyslu řádu má povinnosti a práva majitele chovného psa.
 1. Držitelem chovné feny ve smyslu řádu je fyzická osoba, která je majitelem chovné feny pověřena používat tuto fenu k chovu. Držitel chovné feny ve smyslu řádu má povinnosti a práva majitele chovné feny.

 

Článek III

Povinnosti chovatele a majitele chovného psa

 1. Chovatel nebo majitel chovného psa je povinen poskytnout chovaným jedincům potřebnou výživu a výchovnou péči odpovídající dobrému fyzickému, psychickému a zdravotnímu stavu jedince, jakož i zabezpečit potřebná veterinární opatření k udržení jejich imunity proti přenosným nemocím, především psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině. Toto ustanovení se obdobně vztahuje i na péči o březí fenu a jednotlivé odchovy štěňat (viz článek IX, odstavec 7 tohoto řádu).
 1. Chovatel nebo majitel chovného psa je povinen písemně hlásit každou změnu ve vlastnictví, držení nebo úmrtí chovného jedince poradci chovu a to nejdéle do 1 měsíce ode dne její realizace.
 1. Za neslučitelné s etikou čistokrevného chovu a závažné porušení řádu se považuje produkce štěňat bez PP na čistokrevných jedincích plemene samojed, kteří jsou ve vlastnictví nebo držení člena Klubu.
 1. Majitel psa nebo feny plemene samojed, který požaduje zařazení jedince do chovu, je povinen, vedle splnění podmínek Části čtvrté řádu, zajistit na své náklady potřebná odborná veterinární vyšetření, požadovaná orgány Klubu.
 1. Chovatel nebo majitel chovného psa je dále povinen vytvořit potřebné podmínky a poskytnout potřebnou součinnost orgánům Klubu při kontrolách dodržování stanovených povinností a při úkonech vyplývajících z řádu.

 

Článek IV

Chov

V rámci plemene samojed se v Klubu používá řízený druh chovu. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být uskutečňován na úkor zdraví).

Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků.

Do chovu nemohou být připuštěni zejména

 1. a) jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou mj. poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně,
 2. b) psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující,
 3. c) jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu,
 4. d) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní

 

Článek V

Řízení chovu

 1. Za řízení chovu plemene samojed odpovídá poradce chovu.
 1. Poradce chovu (dále jen „PCH“):
 2. a) odpovídá výboru Klubu za výsledky chovu,
 3. b) vede dokumentaci Klubu související s chovem, spolupracuje s PK ČMKU, potvrzuje tiskopisy a žádosti na úkony prováděné PK ČMKU,
 4. c) schvaluje v souladu s ustanoveními řádu krytí, vydává tiskopisy „Žádost o vystavení krycího listu“, „Krycí list“, „Hlášení vrhu“, „Žádanka o tetovací čísla“ a „Přihláška k zápisu štěňat“,
 5. d) informuje výbor Klubu o zjištěných přestupcích proti řádu a právním předpisům upravujícím ochranu zvířat a veterinární péči,
 6. e) zajišťuje provádění bonitací,
 7. f) zajišťuje poradenskou službu pro chovatele a majitele plemene samojed, kteří jsou členy Klubu. Pokud není tato služba spojena s výjezdem k chovateli, je prováděna bezplatně. V opačném případě hradí chovatel náklady na dopravu.
 8. g) informuje pravidelně výbor Klubu o vydaných a potvrzených tiskopisech „Krycí list“, došlých tiskopisech „Hlášení vrhu“ a potvrzených tiskopisech „Přihláška k zápisu štěňat“.
 1. V případě vlastních odchovů štěňat má PCH práva a povinnosti chovatele. V tomto případě si veškeré dokumenty související s chovem vystavuje sám na základě schválení výboru Klubu. Tyto dokumenty vedle podpisu PCH označí svým podpisem i pověřený člen výboru Klubu.

 

Článek VI

Užití chovných jedinců

 1. Chovní jedinci jsou psi a feny, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek daných klubem.
 1. Chovné feny lze v chovu využít za podmínky, že majitel chovné feny je majitelem CHS nebo uzavřel smlouvu o zapůjčení chovné feny do CHS a není vůči němu uplatňováno kárné opatření podle článlu VI, odstavce 7 Stanov Samojed klubu z.s. (dále jen „Stanov“).
 1. Chovného psa lze v chovu využít za podmínek, že proti majiteli není uplatňováno kárné opatření podle článku VI, odstavce 7 Stanov.
 1. Rejstřík chovatelských stanic je veden FCI a ČMKU. Na přidělení názvu CHS, její mezinárodní registraci a ochranu názvu se vztahuje Směrnice ČMKU „Směrnice pro registraci chovatelských stanic“.
 1. Pokud majitel chovné feny není majitelem CHS, může chovnou fenu zapůjčit do CHS. Zapůjčit chovnou fenu do CHS lze jen 1x za život feny. Majitel chovné feny a majitel CHS musí sepsat Smlouvu o zapůjčení chovné feny do chovatelské stanice. Tuto písemnou Smlouvu předloží PCH a na Plemennou knihu.
 1. Do chovu lze použít jen jedince s vyhodnocením RTG dysplazie kyčelních kloubů (dále jen „RTG DKK“) max. se stupněm 2/2 (dle FCI C/C) a jedinci s vyhodnocením OFA Excellent, OFA Good a OFA Fair.

 Chovní jedinci se stupněm dysplazie 0/1, 1/0, 1/1, 2/1, 1/2, 0/2, 2/0, 2/2 mohou být spojeni pouze s negativními jedinci.

 Jedinci s vyhodnocením kloubů FCI 0/0 (A/A), OFA Excellent a OFA Good jsou považováni za jedince negativní.

 Jedinci s vyhodnocením kloubů OFA Fair mohou být spojeni pouze s jedinci 0/0, OFA Excellent a OFA Good.

 1. Do chovu lze použít jen jedince s platným negativním očním vyšetřením (DOV) včetně gonioskopie. Toto vyšetření je pro účely tohoto řádu považováno za platné po dobu 2 let od jeho provedení a musí být doloženo na předepsaném tiskopise vydaném aprobovaným veterinárním lékařem. Doklad o provedeném očním vyšetření je požadován při bonitaci a dále při každé žádosti o vydání KL. Oční vyšetření musí být vždy platné v den konání bonitace a v den provedeného krytí.
 1. Reprodukce u chovných jedinců je možná u fen od ukončeného 18. měsíce věku, u psů od ukončeného 17. měsíce věku.

 Pokud se pes narodil 1. ledna, může poprvé krýt 1. června a fena může být nakryta 1. července.

 Horní hranice věku pro užití v chovu je 8 let u fen (den prvního krytí - věk musí být dosažen max. v den krytí), neomezená u psů.

 U fen, které ukončily 8. rok lze povolit jedno zabřeznutí, max. však do věku 9 let (věk musí být dosažen max. v den krytí), pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik

 

Článek VII

Krycí list

 1. Krycí list (dále jen „KL“) (tiskopis „Krycí list“) je základním dokladem, který vystavuje PCH.
 1. KL vystavuje PCH řádným členům Klubu a nečlenům Klubu provádějícím chov prostřednictvím Klubu na základě písemné žádosti chovatele – nečlena (viz článek VII, odstavec 9 tohoto řádu)..
 1. O KL musí chovatel požádat PCH písemně na tiskopisu „Žádost o vystavení krycího listu“ nejpozději 1 měsíc před očekávaným háráním feny. Tiskopis „Žádost o vystavení krycího listu“ musí být doplněn kopií PP chovné feny s přeregistrací PK ČMKU, kopií platného vyšetření na dědičnou hluchotu (BAER) psa i feny užitých k chovu, kopií platného očního vyšetření včetně gonioskopie na předepsaném tiskopise vydaném aprobovaným veterinárním lékařem (toto oční vyšetření je pro potřeby Klubu platné po dobu 1 roku* od jeho provedení) psa i feny užitých k chovu a doložením platby za vydání KL. V případě zapůjčení chovné feny do CHS, musí být tiskopis „Žádost o vystavení krycího listu“ doplněn o Smlouvu o zapůjčení chovné feny do CHS.
 1. V případě žádosti o KL pro krytí v zahraničí (užití zahraničního chovného psa) chovatel současně se žádostí o vystavení KL předkládá oboustrannou kopii PP navrhovaného zahraničního chovného psa a to včetně údajů o předcích do 3. generace, vyhodnocení RTG DKK, resp. RTG snímek a vyhodnocení očního vyšetření. V případě doložení RTG bez vyhodnocení vyhodnotí klubem stanovený veterinární lékař. Chovatel dále předkládá podmínky pro zařazení do chovu země, ve které byl chovný pes uchovněn. Toto lze nahradit oboustrannou kopií potomka žádaného psa. V případě, že se pes ještě nereprodukoval, nebude poradcem chovu akceptován jako krycí pes, bude zamítnut a nebude možné jej použít do chovu.

V případě, že chovný pes pochází ze země, která pro chovnost nevyžaduje vyhodnocení RTG DKK, při splnění výše uvedených podmínek smí být jedinec spojen pouze s jedincem s vyhodnocením RTG DKK 0/0 (dle FCI A/A), OFA Excellent a OFA Good. Platné oční vyšetření je vyžadováno vždy.

 1. KL vystaví PCH ve třech výtiscích. Dva výtisky zašle chovateli, a to v termínu do čtyř týdnů po obdržení žádosti o jeho vydání. Třetí výtisk si PCH ponechává pro svoji evidenci. PCH na KL buď potvrdí psy navržené chovatelem, nebo uvede potřebné změny KL. Jestliže chovatel žádné konkrétní chovné psy nežádá, PCH mu je sám navrhne a do KL zapíše.
 1. KL má platnost 1 rok ode dne vydání a je vázán na fenu a chovného psa uvedené na KL. Platí pouze s podpisem a razítkem PCH a změny do něj smí provádět pouze PCH. Pokud majitelé feny či psa nejsou členy SK, musí zaplatit poplatek za KL jako nečlenové.
 1. KL musí být vydán i v případě, že oba chovní jedinci patří jednomu majiteli.
 1. KL na chovného jedince v majetku nebo držení PCH je platný pouze po schválení výborem Klubu. V tomto případě KL vedle podpisu PCH označí svým podpisem i pověřený člen výboru Klubu.
 1. Chovatelský servis pro nečleny provádí SK na základě písemné žádosti chovatele – nečlena, jež musí obsahovat jeho výslovný souhlas s plným podřízením se veškerým řádům SK po celou dobu chovného využití feny, pro niž byl vyžádán krycí list, a to od nakrytí chovné feny až do vydání PP štěňat. Uchovnění psů a fen nečlenů je možné bez této písemné žádosti.

 

Článek VIII

Krytí

 1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI a na základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů.
 1. Krytí může být realizováno jen na základě vydaného platného KL.
 1. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě. Ve výjimečných případech může před plánovaným krytím dojít ke změně krycího psa za psa neuvedeného v krycím listu za předpokladu, že nový krycí pes splňuje všechny předepsané chovné podmínky stanovené Klubem. A to telefonickým oznámením PCH a následně zaslané SMS s údaji o novém krycím psovi na telefon PCH. Ten pak může na základě této skutečnosti povolit změnu krycího psa a následně o této skutečnosti neprodleně e-mailem informovat všechny členy výboru. Výbor klubu pak žádost dodatečně schválí na nejbližší výborové schůzi.
 1. Není přípustné krytí chovné feny dvěma nebo více chovnými psy během jednoho hárání.
 1. Chovná fena smí být nakryta pouze tak, že mezi datem posledního porodu feny a dnem krytí feny (jedná se o první den krytí, ne o opakované krytí) musí uplynout minimálně 10 kalendářních měsíců. Např. pokud měla fena datum porodu dne 1. ledna, smí být nakryta nejdříve 2. listopadu. Za porod je považován porod císařským řezem i porod mrtvých štěňat.
 1. Chovatel smí na feně v průběhu jejího života odchovat maximálně 4 vrhy.
 1. Fena, která dva ze svých vrhů porodila císařským řezem, již nesmí být nakryta. Záznam o císařském řezu musí být zaznamenán veterinářem, který císařský řez prováděl, v průkazu původu feny.
 1. Počet krytí jednoho chovného psa v průběhu kalendářního roku je výbor Klubu oprávněn omezit na návrh PCH. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
 1. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona nebo plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 a 166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminaci lze provést jen se souhlasem majitele chovného psa. Inseminace nesmí být použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může povolit Předsednictvo ČMKU na základě individuální žádosti chovatele. Osoba provádějící inseminaci musí tyto skutečnosti potvrdit na KL.
 1. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny, musí být tato skutečnost a v případě vrhu i daný vrh, nahlášena písemně PCH spolu s potřebným vysvětlením. O dalším postupu na základě doporučení PCH rozhodne výbor Klubu.
 1. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
 1. Po uskutečnění krytí vyplní chovatel spolu s majitelem chovného psa údaje v obou KL, včetně podpisů. Jeden KL si ponechává majitel feny.
 1. Majitel chovného psa zašle druhý KL do jednoho týdne po krytí PCH (po domluvě např. u zahraničních krytí jej může zaslat i majitel feny).
 1. Přejde-li chovný pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen v rámci písemné smlouvy o převodu vlastnictví nabyvateli oznámit všechny závazky vyplývající z ustanovení řádu.
 1. Přejde-li březí fena do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen písemně oznámit tuto skutečnost spolu s adresou nového nabyvatele majiteli chovného psa a v rámci písemné smlouvy o převodu vlastnictví nabyvateli oznámit adresu majitele chovného psa a všechny závazky, které váznou na očekávaném vrhu, vyplývající z ustanovení tohoto řádu, popřípadě smlouvy s majitelem chovného psa.
 1. Ustanovením odst. 14 a 15 není dotčena povinnost majitelů chovných jedinců k hlášení změn ve smyslu článku III, odstavce 2 tohoto řádu.

 

Článek IX

Vrh

 1. Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědomen PCH.

Pokud chovatel nemůže mít březí fenu nebo vrh z vážných důvodů ve vlastní péči, je povinen oznámit tuto skutečnost spolu s oznámením jména osoby, která za něj péči převezme, včetně její adresy, PCH. Dále musí doložit písemnou smlouvu o zmocnění k provedení úkonů souvisejících s vrhem a další péčí o odchov štěňat. Tato osoba přebírá povinnosti chovatele upravené v ustanoveních řádu.

 1. Chovatel je povinen nejdéle do sedmi dnů po vrhu oznámit zasláním ponechaného KL narození štěňat PCH spolu s uvedením základních údajů o vrhu (počet štěňat, pohlaví, atd.) na tiskopise „Hlášení vrhu“. Základní údaje o vrhu ve stejném termínu ohlásí písemně i majiteli chovného psa.
 1. V případě, že fena nezabřezne, chovatel to oznámí do 14 dnů po očekávaném termínu vrhu tak, že PCH zašle zpět ponechaný KL, na kterém tuto skutečnost uvede.

Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.

 1. Na základě zaslaného KL zašle PCH chovateli tiskopisy „Žádanka o tetovací čísla“, „Hlášení vrhu“ a „Přihlášku k zápisu štěňat“.
 1. Tři týdny po datu vrhu zasílá chovatel ve dvojím vyhotovení „Žádanka o tetovací čísla“ na PK ČMKU. Po přidělení tetovacích čísel si musí s veterinárním lékařem dohodnout tetování či čipování štěňat.
 1. Po natetování případně očipování (způsob označování viz Směrnice pro označování štěňat ČMKU), nejpozději však do 10 týdnů po datu vrhu zašle chovatel PCH vyplněný tiskopis „Přihláška k zápisu štěňat“ s potvrzením o provedení tetování či čipování.
 1. Je nepřípustné ovlivňovat růst štěňat nedostatečnou výživou nebo podáváním umělých přípravků. Za podávání umělých přípravků se nepovažuje dotování stravy mineráliemi a vitamíny nezbytnými pro zdravý vývoj štěňat. Chovatel je povinen zabezpečit odchovu přiměřené podmínky ustájení, které odpovídají potřebě zdravého fyzického a psychického vývoje štěňat v souvislosti s požadavkem standardu (viz článek 3, odstavec 1 toho řádu). Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárním lékařem. Ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu. Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu, způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
 1. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Předávaná štěňata musí být odčervena a očkována. Štěňata musí být označena tetováním zápisovým číslem do levého ucha nebo čipováním, a to podle rozhodnutí chovatele, vždy však celý vrh najednou a jednotným způsobem. Tetovaná zvířata je možno označit ještě dodatečně čipem.
 1. Chovatel prodává štěňata přímo novému nabyvateli. Je nepřípustný komisní prodej štěňat, prodej štěňat formou aukce, dražby, prodej štěňat do výkupů štěňat a prostřednictvím třetí osoby. Dále je zakázáno věnovat štěně jako věcný dar do tombol a soutěží. Chovatel musí zajistit všechny náležitosti a dokumenty ohledně vrhu, zaslat je poradci chovu tak, aby podklady k vystavení PP mohly být předány na PK. Pokud některé štěně je vyváženo mimo ČR, je chovatel povinen pro ně vyřídit na ČMKU exportní PP.
 1. PCH je oprávněn provést kontrolu vrhu. Chovatel musí PCH umožnit kontrolu vrhu provést. Náklady spojené s kontrolou vrhu hradí chovatel (cestovné).

 

Článek X

Plemenná kniha Klubu

 1. Plemenná kniha Klubu (dále jen PK) je vedena pro potřeby Klubu a členů Klubu. Řídí se ustanoveními FCI, ČMKU, řádem a požadavky výboru Klubu.
 1. PK vede PCH, který předává všechny potřebné doklady a informace na pověřené pracoviště PK ČMKU, které vystavuje všechny oficiální doklady týkající se chovatelské činnosti. S tímto pracovištěm uzavírá Klub písemnou dohodu o zhotovování PP.
 1. U PK ČMKU se registrují čistokrevní jedinci plemene samojed a jejich odchovy, pokud jsou ve vlastnictví občanů ČR.
 1. Do PK se zapisují pro potřeby evidence a pro potřeby plemenitby:
 2. a) odchovy čistokrevných rodičů, pokud byly splněny příslušné podmínky řádu,
 3. b) dovezení čistokrevní jedinci s PP vystavenými zahraniční kynologickou organizací, která je členem FCI nebo je jí uznávána.
 1. Součástí PK jsou:
 2. a) rejstřík čistokrevných jedinců
 3. b) rejstřík chovných jedinců
 4. c) rejstřík dovezených jedinců.
 1. Veškerá dokumentace vzniklá v souvislosti s vedením PK je vlastnictvím Klubu, který má výhradní právo na její využití a nakládání s ní.

 

Článek XI

Podmínky zápisu do PK ČMKU

 1. Do PK mohou být zapsáni pouze jedinci prokazatelně pocházející z rodičů plemene samojed zapsaných v PK ČMKU v ČR nebo plemenné knize zahraniční kynologické organizace, která je členem FCI nebo je jí uznávána.
 1. Předpokladem pro zápis do PK je dodržení příslušných ustanovení řádu a doručení řádně vyplněného a potvrzeného tiskopisu „Přihláška k zápisu štěňat“ a ostatních dokladů.
 1. Tiskopis „Přihláška k zápisu štěňat“ je chovatel povinen ve stanoveném termínu poslat PCH (článek 9, odstavec 6 tohoto řádu).
 1. U importovaných jedinců s PP splňujících podmínku v odstavci 1 tohoto článku se předkládá původní PP, ve kterém PK ČMKU provede jeho přeregistraci vyznačením evidenčního čísla PK ČMKU.
 1. Zápis domácích odchovů do PK ČMKU se provádí na podkladě tiskopisu „Přihláška k zápisu štěňat“. PCH po kontrole správnosti a úplnosti údajů přihlášku potvrdí a s potřebnými doklady zašle na pověřené pracoviště PK ČMKU. V případě nesprávnosti nebo neúplnosti údajů v přihlášce ji PCH může vrátit chovateli k opravě či doplnění. Termín k přihlášení vrhu se tím neprodlužuje.
 1. Celý vrh se musí přihlásit k zápisu PK ČMKU najednou. Dodatečné hlášení jednotlivých štěňat je nepřípustné.
 1. V případě úhynu štěňat po odeslání přihlášky je nutno tuto skutečnost neprodleně oznámit PCH, a to nejpozději do 7 dnů ode dne její realizace.
 1. Jména štěňat pocházejících z jednoho vrhu musí začínat stejným počátečním písmenem. Součástí je i název chovatelské stanice. Jméno v každém prvním vrhu v chovatelské stanici začíná písmenem „A“, přičemž další vrhy se řídí abecedním pořadím bez ohledu na to, zda vrhy pocházejí od různých fen. Písmena s háčky, CH, Q a X lze vynechat. Po vyčerpání celé abecední řady začíná pojmenování znovu od písmene A, jména štěňat se však nesmějí opakovat.
 1. Psi a feny dovezení ze zahraničí za účelem chovu musí být bez ohledu na stáří zapsáni do PK ČMKU. Tento jedinec dostane evidenční číslo, které PK ČMKU vyznačí na zahraniční originál PP. Přeregistrace do PK ČMKU musí být provedena do 14 dnů po obdržení příslušné dokumentace. Přepisování PP importovaného jedince na české formuláře je přípustné jen v případě vážného poškození originálu. V těchto případech poškozené originály archivuje PK ČMKU.

 

Článek XII

Skutečnosti vylučující zápis do PK ČMKU

Do PK ČMKU nesmějí být zapsány:

 1. odchovy chovatelů, kterým byla dočasně nebo trvale pozastavena chovatelská činnost,
 2. odchovy, u nichž nebyly splněny podmínky řádu,
 3. odchovy, kdy matka nebo otec nejsou registrováni jako chovní nebo jim byla dočasně nebo trvale zrušena chovnost.

 

Článek XIII

Průkaz původu psa

 1. PP je úřední doklad osvědčující původ psa, prokázaný nejméně třemi generacemi předků, a jeho čistokrevnost.
 1. PP vystavuje pověřené pracoviště PK ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.
 1. PP musí být podepsán chovatelem i majitelem.
 1. Všechny záznamy do PP, vyjma podpisu chovatele, uvedení adresy majitele a jeho podpisu (i v případě jejich změn v důsledku prodeje, daru apod.) je oprávněna pouze PK ČMKU, bonitační komise, PCH při bonitaci, delegovaní rozhodčí při výstavách, příp. soutěžích a veterinární lékař. Všechny ostatní záznamy jsou neplatné a znehodnocující PP. Rovněž tak je PP znehodnocen pozměňováním v něm zapsaných údajů. Záznamy musí být prováděny v plném znění, s uvedením data, podpisem a razítkem.
 1. PP se vyhotovuje v jediném vyhotovení (originále), není nahraditelný ani fotokopií ani úředně ověřeným opisem. Rovněž tak není přenosný na jiného jedince.
 1. V případě ztráty PP se tato skutečnost musí neprodleně nahlásit PCH a PK ČMKU. Nebudou-li do 1 měsíce po zveřejnění v odborném tisku podány námitky, vystaví PK ČMKU duplikát. V případě, že se původní PP dodatečně nalezne, rozhodne PK ČMKU, který z PP znehodnotí. Vystavování duplikátů PP a stanovení, za jakých podmínek, je plně v pravomoci PK ČMKU.
 1. V případech podstatného poškození originálu PP se postupuje přiměřeně podle odstavce 6 tohoto článku, vyjma ustanovení o zveřejnění a aplikaci jednoměsíční lhůty. V těchto případech poškozené originály archivuje PK ČMKU.
 1. Majitel psa nebo feny je povinen kdykoli na požádání PK ČMKU nebo orgánu Klubu PP předložit ke kontrole.
 1. PP je vázán na čistokrevného jedince, pro kterého byl vydán. Při převodech těchto jedinců je PP jejich příslušenstvím. Nový majitel musí PP po převzetí vlastnoručně podepsat a uvést svou adresu.
 1. PP uhynulého psa musí majitel zaslat se sdělením této skutečnosti do 4 týdnů po úhynu PK ČMKU ke znehodnocení. Na požádání majitele PK ČMKU v PP vyznačí „uhynul“ a takto označený PP vrátí majiteli.
 1. V případech ztráty (zaběhnutí, krádeže) psa nebo feny se postupuje obdobně podle odstavce 10 tohoto článku s tím, že lhůta pro oznámení ztráty a zaslání PP se prodlužuje až na 1 rok, a s tím, že PP se PK ČMKU neznehodnocuje, ale vyznačí se v něm „ztráta“ a PK ČMKU jej archivuje. Dnem vyznačení začíná běžet lhůta 10 let, po jejímž uplynutí lze PP znehodnotit, nebude-li dříve majitelem vyžádán. V případě, že se pes nebo fena po vyznačení ztráty v PP a případné archivaci nalezne, bude po ověření jeho identity PCH, na základě žádosti majitele PP, majiteli vydán. O této skutečnosti PK ČMKU provede do PP záznam.

 

Článek XIV

Zařazení do chovu

 1. Pro zařazení psa nebo feny do chovu je nutné splnit následující podmínky a doložit je příslušnými doklady:
 2. a) platným průkazem původu vydaným plemennou knihou ČR nebo plemennou knihou zahraniční kynologické organizace, která je členem FCI nebo je jí uznávána.
 3. b) absolvování bonitace
 4. c) účastí na výstavě pořádané klubem* se zadáváním titulu CAC, kde bude jedinec (pes nebo fena) ohodnocen známkou nejméně „velmi dobrý“,
 5. d) tiskopisem „Potvrzení o RTG vyšetření na DKK“, RTG snímek musí být vyhodnocen veterinárním lékařem určeným výborem Klubu,
 6. e) platným očním vyšetřením včetně gonioskopie na předepsaném tiskopise vydaném aprobovaným veterinárním lékařem (toto oční vyšetření je pro potřeby Klubu platné po dobu 1 roku* od jeho provedení),
 7. f) absolvováním bonitace a získání bonitačního kódu jedince opravňujícího k zařazení do chovu,
 8. g) absolvování zkoušky v tahu v postroji, tj. utáhnout břemeno o váze minimálně 5-10 kg (např. pneumatiku) na délku minimálně 30 metrů, ZRUŠENO*
 9. h) platným vyšetřením na dědičnou hluchotu ( BAER test)
 10. i) zařazeni do chovu mohou být feny od ukončeného 18. měsíce věku, psi od ukončeného 17. měsíce věku.
 1. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince do ČR plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Poradci chovu se dokládá oboustranná kopie PP včetně údajů o předcích do 3. generace, vyhodnocení RTG DKK, resp. RTG snímek a doklad o platném očním vyšetřením včetně gonioskopie na předepsaném tiskopise vydaném aprobovaným veterinárním lékařem (toto oční vyšetření je pro potřeby Klubu platné po dobu 1 roku* od jeho provedení).

V případě doložení RTG bez vyhodnocení vyhodnotí snímek klubem stanovený veterinární lékař.

Zapůjčovatel jedince dále předkládá podmínky pro zařazení do chovu země, ve které byl chovný jedinec uchovněn. Toto lze nahradit oboustrannou kopií potomka žádaného jedince.

V případě, že se jedinec ještě nereprodukoval, nebude poradcem chovu akceptován jako chovný jedinec a bude zamítnut. V případě, že jedinec pochází ze země, která pro chovnost nevyžaduje vyhodnocení RTG DKK, při splnění výše uvedených podmínek smí být jedinec spojen pouze s jedincem s vyhodnocením RTG DKK 0/0 (dle FCI A/A), OFA Excellent a OFA Good. Oční vyšetření je vyžadováno vždy.

 1. V případě spolumajitelství zahraničního jedince českým majitelem může být jedinec použit v chovu pouze po splnění podmínek k zařazení do chovu dle bodu 2 tohoto článku.

 

Článek XV

Bonitace

 1. Bonitace organizuje PCH se souhlasem výboru Klubu nejméně dvakrát ročně. O místě, datu a hodině konání jsou členové Klubu informování prostřednictvím Zpravodaje Samojed klubu nebo klubového webu.
 1. Bonitace se může zúčastnit jedinec nejdříve v den ukončeného 15. měsíce věku.
 1. Podmínkou účasti na bonitaci je zaslání přihlášky na tiskopisu „Přihláška na bonitaci“ spolu s kopiemi PP a přílohy PP, pokud je vydána, výstavních hodnocení (pokud nejsou zapsána v PP nebo v příloze PP, pokud je vydána), tiskopisu „Potvrzení o RTG vyšetření na DKK“ včetně vyhodnocení RTG snímku, platného vyšetření na dědičnou hluchotu ( BAER test) a dokladu o platném očním vyšetřením včetně gonioskopie na předepsaném tiskopise vydaném aprobovaným veterinárním lékařem (toto oční vyšetření je pro potřeby Klubu platné po dobu 1 roku* od jeho provedení).
 1. Na bonitaci je nutné předložit:

 originál PP a přílohu PP, pokud je vydána, výstavní hodnocení (pokud nejsou zapsána v PP nebo příloze PP, pokud je vydána),

 tiskopis „Potvrzení o RTG vyšetření na DKK“ včetně vyhodnocení RTG snímku klubem daným veterinárním lékařem

 doklad o platném očním vyšetřením včetně gonioskopie na předepsaném tiskopise vydaném aprobovaným veterinárním lékařem (toto oční vyšetření je pro potřeby Klubu platné po dobu 1 roku* od jeho provedení).

 doklad o platném vyšetřením na dědičnou hluchotu (BAER test)

 doklad o zaplacení účelového poplatku za bonitaci.

V odůvodněných případech může Výbor SK rozhodnout o doložení chybějících dokumentů. U chybějícího vyhodnocení DKK musí však mít pes v PP potvrzení veterináře, že absolvoval RTG DKK. Doložení musí být učiněno ve lhůtě max. 30 dnů.

 1. Bonitační komise je tříčlenná a tvoří ji rozhodčí exteriéru s aprobací pro plemeno samojed, PCH a další výborem Klubu určený člen výboru Klubu. V případě nepřítomnosti PCH bude do komise delegován další člen výboru Klubu.
 1. Komise rozhoduje kolektivně.
 1. Hárající fena může absolvovat bonitaci pouze po předchozí dohodě s PCH.
 1. Po dohodě bonitační komise může být bonitace odložena, a to i v právě probíhající bonitaci. Může být odložena max. jednou a max. ve lhůtě do 1 roku od bonitace. Pokud se jedinec k odložené bonitaci ve stanovené lhůtě nedostaví, platba za bonitaci propadá ve prospěch klubu.

 

Článek XVI

Hodnocení jedince

 1. Hodnocení jedince je zaznamenáno do tiskopisu „Bonitační karta“ a je určen bonitační kód jedince. Majitel obdrží jedno vyhotovení tiskopisu „Bonitační karta“ a bonitační kód je zaznamenán do PP, spolu s uvedením výsledku bonitace („chovný“ nebo „nechovný“), místem a datem bonitace, podpisem a razítkem PCH a podpisem popř. razítkem rozhodčího.
 1. PCH eviduje a archivuje druhý stejnopis tiskopisu „Bonitační karta“ a eviduje jedince v rejstříku chovných jedinců.
 1. PCH předá PP PK ČMKU k provedení přeregistrace. PP jsou po přeregistraci PK ČMKU zaslány majiteli.

 

Článek XVII

Vyloučení z chovu

 1. Z chovu se vylučují:
 2. a) psi a feny, kteří vykazují ve standardu vyjmenované chyby a na základě toho byli bonitační komisí označeni jako nechovní,
 3. b) psi a feny, v jejichž odchovech se prokazatelně vyskytují hrubé povahové, exteriérové nebo jiné dědičné vady a závažné patologické změny. V těchto případech je nutno jednoznačně prokázat přenašečství těchto vad ve vztahu k dotyčnému chovnému jedinci. Vyloučení podle tohoto odstavce schvaluje výbor Klubu na základě podrobně zdůvodněného a doloženého návrhu PCH. Své rozhodnutí oznamuje výbor Klubu prostřednictvím PCH majiteli jedince a PK ČMKU,
 4. c) psi a feny, jejichž vyhodnocení RTG DKK dle FCI je horší než C (2/2) nebo vyhodnocení OFA borderline, mild, moderate a severe.
 5. d) psi a feny s pozitivním nálezem při očním vyšetření, a to u chorob uvedených v příloze č.1 tohoto řádu (oční choroby do přílohy zařazuje a přílohu upravuje výbor klubu).
 6. e) psi a feny s pozitivním nálezem při vyšetření na dědičnou hluchotu (BAER test)
 1. Do chovu se nesmí zařadit psi a feny, na nichž byl prokazatelně proveden operativní zákrok k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické, patologické nebo exteriérové vady, na základě které by nemohl být jedinec do chovu zařazen.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XVIII

Přestupky proti řádu

 1. Přestupkem proti řádu je každé jednání, kterým člen Klubu poruší povinnosti stanovené tímto řádem.
 1. Uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení skutečností rozhodných pro zápis do PK ČMKU je přestupkem proti řádu.
 1. Za spáchání přestupku proti řádu mohou být výborem Klubu uložena členovi Klubu kárná opatření podle Článku VI, odst. 7 Stanov.
 1. Přestupek proti řádu dle odst. 2. má za následek zrušení příslušného zápisu v PK ČMKU.
 1. V případě porušení právních předpisů upravujících ochranu zvířat oznámí výbor Klubu tyto skutečnosti příslušnému orgánu.

 

Článek XIX

Odvolání

 1. V případě nesouhlasu člena Klubu se zjištěnými přestupky proti řádu nebo zjištěným porušením právních předpisů upravujících ochranu zvířat a veterinární péči a v důsledku těchto zjištění uplatněným kárným opatřením má tento právo odvolat se v souladu se zněním článku VI, odst. 7, písm. e) Stanov.
 2. V případě nesouhlasu majitele jedince s vyloučením z chovu ve smyslu článku 17, odstavce 1, písm. b) tohoto řádu má tento právo odvolat se v souladu se zněním článku VI, odst. 7, písm. e) Stanov, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení jedince z chovu.
 1. V případech odvolání má odvolávající se povinnost vytvořit podmínky pro komisionální přezkoumání skutečného stavu. Jedná se např. o nutnost ponechat ve svém držení štěňata do doby prověření jejich stavu odvolacím orgánem Klubu, o potřebu svědeckého nebo jiného (foto, video apod.) dokumentování v době kontroly.
 1. V případě, že původní zjištění přestupků proti řádu nebo porušení právních předpisů upravujících ochranu zvířat bude odvolacím orgánem Klubu potvrzeno, nese náklady na prověření odvolání odvolávající se, v opačném případě Klub.

 

Článek XX

Přechodná ustanovení

Při projednávání přestupků proti řádu nebo při rozhodování o závažných chovatelských opatřeních a provedení úkonů v případech, kdy k rozhodné skutečnosti došlo v období před účinností tohoto zápisního a bonitačního řádu, postupuje se podle ustanovení těch řádů, které byly platné v době spáchání přestupku.

 

Článek XXI

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Chovatelský, zápisní a bonitační řád Samojed klubu schválený Výroční členskou schůzí dne 6. Září 2014.

 

Článek XXII

Platnost a účinnost

Tento Zápisní a bonitační řád Samojed klubu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Náhradní členskou schůzí, tj. dnem 9.září 2017.

* Změny schválené členskou schůzí konanou dne 30.3.2019 v Letovicích, s platností od 30.3.2019.

 

Přílohy:

Příloha č.1 – Seznam očních vad

Příloha č.2 – Seznam pracovišť pro BAER test

Tvorba stranek pro chovatele